-->

Hasta hakları

Yorum Gönder
Sağlık sorunlarımız için başvurduğumuz  sağlık kuruluşlarında, bazı sorunlarla, bazı bürokratik engellerle karşılaşabiliriz. Bu engelleri kolayca aşabilmek için sağlık kuruluşlarında bize tanınan haklarımızı kesinlikle bilmemiz gerekir.
Peki haklarımızı biliyor muyuz? diye sorsak, hiçbirimiz tamamını biliyoruz diye net cevap veremeyiz. Biz de bu konunun öneminden dolayı sizleri bu konuda bilgilendirelim istedik. Çünkü haklarımızı alabilmek için, önce ''Haklarımızın ne olduğunu'' bilmemiz gerekir.

Hasta hakları nedir ?


hasta hakları
Temel insan haklarının sağlık alanına yansıması olan hasta hakları, hasta olmakla ve bir sağlık tesisine başvurduğumuz andan itibaren kazandığımız haklar olarak tanımlanabilir.
İnsan olarak saygı görme, kendi yaşamını belirleme, güvenli bir hayat sürdürme, hasta olsun ya da olmasın her bireyin temel haklarındandır.

Temel hasta hakları nelerdir ?

1-Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı

Herkes sağlık kuruluşlarında verilen hizmetten, adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre ırk, dil, din, cinsiyet, ekonomik ve sosyal inanç farkı gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahiptir.

2-Bilgilendirilme ve bilgi alma hakkı

Herkesin verilen sağlık hizmetinin ve imkanlarının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi yazılı ve sözlü istemeye hakkı vardır.

3-Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı

Hastanın gideceği sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye, gittiği sağlık kuruluşunda da tabip ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
Ancak, kuruluşu değiştirmenin hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı yönünde hastanın hekim tarafından aydınlatılması ve hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır.

4-Personeli tanıma, seçme, değiştirme hakkı

Hastaya, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir.

5-Öncelik sırasının belirlenmesi hakkı

Acil ve adli vakalar ile yaşlılar ve özürlüler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

6-Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım hakkı

Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz.

7-Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı hakkı

Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli ve bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez.

8-Ötanazi yasağı

Ötanazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi, kimsenin hayatına son verilemez.

9-Tıbbi özen gösterilmesi hakkı

Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı taktirde dahi, ızdırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorundadır.

10-Genel olarak bilgi isteme hakkı

Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları, hastalığın seyri, neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir.

11-Kayıtları inceleme hakkı

Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgilerin bulunduğu dosyayı ve kayıtları, doğrudan vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

12-Bilgi verilmesi uygun olmayan ve tedbir alınması gereken haller

Hastanın manevi yapısı üzerinde kötü tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimalinin bulunması ve hastalığın seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi hallerinde, teşhis saklanabilir.

13-Bilgi verilmesini yasaklama hakkı

İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.

14-Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkı

Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyeti korunarak uygulanır.

15-Rıza olmaksızın tıbbi işleme tutulmama hakkı

Hiç kimse, izni olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi işleme tabi tutulamaz.
Hastaya derhal müdahale edilmediği taktirde hayatı ve hayati organlarından biri tehdit altına girecek ise, izin şartı aranmaz. Hayatı ve hayati organlarından birisini tehdit eden acil haller haricinde rızanın her zaman geri alınması mümkündür. Rızanın geri alınması, ‘‘hastanın tedaviyi reddetmesi’’ anlamına gelir.

16-Hastanın rızası ve izin

Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya kısıtlı ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin / vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde bu şart aranmaz.

17-Tedaviyi reddetme ve durdurma

Tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir.

18-Tıbbi araştırmalarda rıza hakkı

Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.

19-Güvenliğin sağlanması hakkı

Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

20-Dini vecibelerini yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı

Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.

21-Refakatçi bulundurma hakkı

Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.

22-Müracaat, şikayet ve dava hakkı

Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır.


Hasta hakları ihlalinde nerelere başvuru yapılır?

internetten www.saglik.gov.tr adresine
Alo 184 SABİM hattına
Hastanelerdeki hasta hakları birimine başvurabilirsiniz.
Konumuzu okudunuz şimdi (Hasta hakları video)sunu izleyebilirsiniz..

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN